සුඛිත පුරවර -විශේෂ ව්‍යාපෘති යෝජනා - 2018      
           කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසය      
           
ග්‍රාම නිලධාරි වසම වැඩයෝජනාව මුදල රු. ක්‍රියාත්මක ආයතනය ප්‍ර‍ගතිය  
කහගල නිදන්ගල පාර (ඕකුරුවාව මාර්ගය)       එම් .පද්මසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
පොතුවිලේ ගොඩැල්ල මාර්ගය පන්සල අසල සිට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
අකුරුගොඩ පාලු ඇවරිය වත්ත මාර්ගය විතාරන ලියනගේ මහතාගේ නිවස අසල සිට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
ගතාර උතුර ගතාර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය අසල සිට මැදකුට්ටිය හරහා සිනමන් සිටි මාර්ගය ඉදිරියට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
ගතාර නැගෙනහිර කඹුරුපිටිය මුලික රෝහල අසල සිට මිල්ලගහවත්ත මාර්ගයේ පැති බැම්ම සැකසීම. (සිරිවර්ධන මහතාගේ නිවස දෙසට 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව   වෙත යොමු කර ඇත.  
කහගල දකුණ ජනාවාස මාර්ගයේ‚ රංජනී දහනායක මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉහළට කුට්ටිගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
ගල් කැටිය ජයසේන ගමගේ මහතාගේ නිවස අසල සිට එච්.පී.නිවුටන් මහතාගේ නිවස දෙසට (ඔලිකන්ද අතුරු මාර්ගය) කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
ජනාවාස මාර්ගයේ ,තිළිණ මධුශංක මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉහලට කුට්ටි ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම. 500,000.00 ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍ර‍තිපාදන ලබා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත යොමු කර ඇත.  
එකතුව 4,000,000.00      

News & Events

28
Aug2017
දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

  දේශීය ආහාර මහජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීමේ...

28
Aug2017
රණවිරු උපහාර උළෙල

රණවිරු උපහාර උළෙල

විල්පිට රණවිරු අභිමන්සල තුල රැකවරණය ලබන රණවිරුවන්...

News & Events

28
Aug2017
දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

දේශීය ආහාර ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන 2018

  දේශීය ආහාර මහජනතාව වෙත ප්‍රචලිත කිරීමේ...

28
Aug2017
රණවිරු උපහාර උළෙල

රණවිරු උපහාර උළෙල

විල්පිට රණවිරු අභිමන්සල තුල රැකවරණය ලබන රණවිරුවන්...

28
Aug2017
උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

බස්නාහිර පළාත් සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

28
Aug2017
ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සීල භාවනා වැඩසටහන

ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන කොළඹ ප්‍රාදේශීය...

Scroll To Top